Monday, 12 July 2010

children of gaza

30.5 x 25.5cm